Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowcy:

 • Pani Agnieszka Gajewska – biegły rewident,
 • Pani Aneta Lech – doradca podatkowy,
 • Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy.

Termin kursu: 2 – 4 marca 2021 roku

Tematyka kursu:

 1. Podatek od towarów i usług w 2021 r. – 8 godzin wykładowych,
 2. Zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r. – 8 godzin wykładowych,
 3. Rachunkowość w 2021 r. – 8 godzin wykładowych,

Program kursu:

Podatek od towarów i usług w 2021 r. (8 godzin wykładowych)

Aneta Lech – prawnik, doradca podatkowy, księgowa.

 1. SLIM VAT zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021r. – prawdziwe uproszczenie, czy powstanie nowych problemów?
 2. Proste fakturowanie – czyli zmiany w zakresie ewidencjonowania faktur korygujących „-„ i „+”:
  • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus
  • nowe wątpliwości czyli co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej”?
  • kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej a kiedy nie – analiza przypadków
  • co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „_” i czy będą one wymagały korekty poprzednich okresów rozliczeniowych?
  • wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę „+”
  • zasady ujmowania faktur korygujących „-„ i „+” w JPK_V7 u wystawcy i odbiorcy
  • przepisy przejściowe czyli zasady ewidencjonowania faktur wystawionych do 31 grudnia 2020r.
 3. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów.
 4. Wspólne kursy wymiany walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Czy to uproszczenie ?
  • spójne kursy dla przychodów ale nie dla kosztów
  • co z zaliczkami
  • pilnowanie 12 miesięcznych terminów
 5. Korzyści finansowe – realne czy teoretyczne?
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, ale tylko dla podatników rozliczających się miesięcznie
  • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych, ale tylko w przypadku dalszej ich odsprzedaży,
  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł
 6. Mechanizm podzielonej płatności w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
  • obowiązkowy a dobrowolny MPP – warunki i obowiązek stosowania
  • wartość faktury czy wartość transakcji dla obowiązkowego MPP?
  • Faktury zaliczkowe i faktury korygujące – jak rozliczać i jak oznaczać na potrzeby MPP?
  • potrącenia i kompensaty a MPP
  • kiedy oznaczać transakcje kodem MPP w JPK_V7
  • zmiany w MPP w 2021r.
 7. Praktyczne problemy z nowym JPK_VAT z deklaracją:
  • nowe kody dla niektórych typów dokumentów
  • nowe kody GTU dla niektórych transakcji
  • nowe kody procedur ze szczególnym uwzględnieniem kodów TP i MPP
 8. Zasady korygowania nowych JPK_VAT z deklaracją, kary za błędy oraz jak się ich ustrzec.
 9. VAT w obrocie zagranicznym:
  • poprawne rozliczanie WDT, w tym rola nr VAT i informacji podsumowującej
  • dokumenty niezbędne przy WDT w świetle objaśnień MF
  • prawidłowe ujęcie obowiązku podatkowego, w tym rozliczanie zaliczek
  • problemy z odliczaniem podatku naliczonego przy WNT i imporcie usług
 10. Pytania i problemy uczestników szkolenia.


Zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r. (8 godzin wykładowych)
Katarzyna Tomala
– doradca podatkowy

 1. Spółki komandytowe jako podatnicy CIT w tym:
  • zasady wejścia zmian w życie,
  • konsekwencje wyboru stosowania przepisów od 1 maja 2021 r.,
  • obowiązki na gruncie rachunkowości,
  • skutki uzyskania przez spółkę podmiotowości podatkowego w zakresie opodatkowania spółki i wspólników,
  • przepisy przejściowe
 2. Spółki jawne jako podatnicy CIT, w tym szczególne obowiązki informacyjne nałożone na spółki od 2021 r.
 3. Zmiany w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego – nowe możliwości opodatkowania
 4. Inne zmiany, w szczególności:
  • spółki nieruchomościowe i przypisanie ich funkcji płatnika
  • zakaz odliczenia straty po nabyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • zmiany w amortyzacji stawkami indywidualnymi, podwyższonymi lub obniżonymi,
  • zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych
  • zmiana warunków stosowania CIT 9%
  • ograniczenie ulgi abolicyjnej w PIT
  • przedłużenie preferencji podatkowych wprowadzanych Tarczą Covid – 19
 5. Estoński CIT, czyli ryczałtowy CIT dla spółek kapitałowych – ogólne założenia nowej formy opodatkowania
 6. Fundusz inwestycyjny w rozliczeniu CIT – alternatywa dla estońskiego CIT

Rachunkowość w 2021 r. (8 godzin wykładowych)
Agnieszka Gajewska
– biegły rewident

 1. Podstawy prawne i zmiany od roku 2020/2021 – ustawa, nowe krajowe standardy rachunkowości oraz Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.
 2. Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych – elektronizacja sprawozdań, ksiąg rachunkowych i dowodów źródłowych (JPK, dowody elektroniczne).
 3. Zmiany w polityce rachunkowości w związku ze zdarzeniami oraz zmianami w roku 2020, w tym:
  • skutki COVID 19 (przyznana pomoc finansowa oraz wpływ na działalność jednostki),
  • działalność badawczo-rozwojowa,
  • podmioty powiązane.
 4. Inwentaryzacja – zakres, przedmiot, organizacja, rozliczenie.
 5. Wycena bilansowa aktywów i pasywów oraz ujmowanie skutków wyceny:
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,
  • aktywa finansowe i zobowiązania finansowe,
  • rozrachunki,
  • rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy.
 6. Przychody i koszty oraz podatek dochodowy (bieżący i odroczony) w sprawozdaniu finansowym, w tym transakcje przełomu roku.
 7. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego:
  • daty, podpisy, forma,
  • porównywalność danych,
  • elementy sprawozdania finansowego,
  • informacja dodatkowa.
 8. Sprawozdanie z działalności.
 9. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 10. Zasady badania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań.

Dodatkowe informacje

Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 1. przesłanie karty zgłoszenia,
 2. uiszczenie opłaty:
  • 960,00 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych) za jedną osobę;
  • 816,00 zł (słownie osiemset szesnaście złotych) za jedną osobę będącą członkiem SKwP, która zapłaciła składkę członkowską za 2021 rok (składki minimalne: członkowie zwyczajni: 50 zł, członkowie wspierający 200 zł).

Informacja o przyjęciu uczestnika na konferencję przekazana zostanie drogą mailową po spełnieniu wszystkich powyższych warunków uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania kursu.
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675