Miejsce:
on-line
Typ:
Kurs
Tryb:
Terminy

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie, znające prawo podatkowe i rachunkowość oraz spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 2117 ze zm.).

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wpisanie na listę doradców podatkowych. Przygotowanie to ma taki charakter, aby uczący się posiadał umiejętności rozwiązywania testów jednokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz zadań pisemnych z zakresu źródeł i wykładni prawa, materialnego prawa podatkowego, systemu podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego, analizy podatkowej, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, prawa celnego i dewizowego, prawa karnego skarbowego, administracji finansowej, kontroli skarbowej, ewidencji podatkowej, przepisów o doradztwie podatkowym, etyki zawodowej oraz rachunkowości. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 216 godzin dydaktycznych.

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

Przedstawione poniżej zakresy tematyczne wynikają z uchwał Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Uchwały takie wydawane są przed każdym egzaminem i zawierają pytania testowe, zadania pisemne oraz pytania otwarte, które obowiązują egzaminowanych w trakcie egzaminu.

Niniejszy program opracowany został na podstawie uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

 • Źródła i wykładnia prawa materialne prawo podatkowe
 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
 • Analiza podatkowa
 • Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo celne i dewizowe
 • Prawo karne skarbowe
 • organizacja i funkcjonowanie krajowej administracji skarbowej
 • Rachunkowość
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 • Przepisy o doradztwie podatkowym
 • Etyka zawodowa
 • Zadania pisemne

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być nabyta przez uczestnika wiedza dająca możliwość zdania egzaminów na doradcę podatkowego oraz wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, w zakresie przekazywanej wiedzy podczas kursu. Uczestnicy kursu w wyniku procesu kształcenia powinni uzyskać w szczególności następujące umiejętności:

 • interpretowanie przepisów prawnych dotyczących prawa podatkowego,
 • analizowanie strategii podatkowej podmiotów gospodarczych,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach podatkowych.

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników i aktów prawnych;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu MS Office.

 
Sposoby i forma zaliczenia

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych.

Wykładowcami na kursie będą w zależności od grupy:

 • Pan Roman Andrzejewski () – wykładowca z zakresu prawa celnego,
 • Pani Agnieszka Deresz () – doradca podatkowy,
 • Pan Maciej Górski – doradca podatkowy,
 • Pan dr Wiktor Podsiadło () – doradca podatkowy, wykładowca z zakresu prawa podatkowego,
 • Pan Jarosław Sekita () – doradca podatkowy,
 • Pan Kacper Sołoniewicz () – doradca podatkowy,
 • Pani Katarzyna Tomala () – doradca podatkowy,
 • Pan Piotr Wyrwa – doradca podatkowy.

Dodatkowe informacje

Koszt uczestnictwa w roku szkolnym 2024/2025 (w trybie online) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 5.810,00- zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia –5.229,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 5.519,50 zł.).

 

CENA WAKACYJNA

Przy zapisie do 2 września 2024 r. na kursy prowadzone w roku szkolnym 2024/2025 (w trybie online) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 5.700,00- zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 5.130,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 5.415,00 zł.)

Najniższa cena uczestnictwa w kursie z ostatnich 30 dni (w trybie online) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 5.740,00 zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 5.166,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 5.453,00 zł.).

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 • Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.
W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675