Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Wpływ zmian przepisów ustaw o rachunkowości, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego dokonanych w roku 2020 na sprawozdawczość organizacji pozarządowych.
 2. Specyfika działalności organizacji pozarządowych (nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą, posiadających status organizacji pożytku publicznego) a zasady polityki rachunkowości.
 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych przed sporządzeniem sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów,
  • zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych, w tym zdarzeń po dniu bilansowym,
  • wycena bilansowa aktywów i pasywów, w tym stosowanie uproszczeń.
 4. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:
  • warunki wyboru wzoru sprawozdania finansowego,
  • forma elektroniczna (XML),
  • kto, kiedy i w jaki sposób podpisuje sprawozdanie finansowe.
 5. Ujawnienia w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, w tym zasady polityki rachunkowości,
  • prezentacja aktywów i pasywów w bilansie,
  • prezentacja przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat, w tym dotyczących działalności statutowej i działalności gospodarczej,
  • zakres informacji dodatkowej,
  • pozostałe elementy: rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.
 6. Sprawozdanie z działalności a sprawozdanie merytoryczne – wybrane zagadnienia.
 7. Kiedy sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675