Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Przepisy obowiązujące podmioty podlegające obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.
 2. Aktualizacja prawa bilansowego – zmiany w przepisach w 2020 roku.
 3. Przygotowanie ksiąg do sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym;
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej;
  • wycena końcoworoczna aktywów i pasywów.
 4. Szacunki księgowe: amortyzacja, rezerwy, odpisy aktualizujące.
 5. Leasing – ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 6. Instrumenty finansowe – ujęcie, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 7. Ustalanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego:
  • różnice przejściowe i „trwałe”;
  • analiza efektywnej stawki podatkowej;
  • podatek odroczony w przypadku działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
 8. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych.
 9. Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym.
 10. Błędy lat ubiegłych i zmiany zasad rachunkowości – ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 11. Kompletność sprawozdania finansowego – jak sporządzić kwestionariusz?
 12. E-sprawozdanie – wyzwanie czy rutyna?
 13. Przykłady nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.
 14. Badanie sprawozdania finansowego:
  • ryzyko badania, w tym ocena ryzyka oszustwa;
  • istotność;
  • ocena kontroli wewnętrznej;
  • proces gromadzenia dowodów badania;
  • sprawozdanie z badania i jego ewentualne modyfikacje;
  • szczególne wymagania dla JZP.
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675