Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zagadnienia ogólne
  1. Ustanie umownego stosunku pracy – różnice pomiędzy rozwiązaniem a jej wygaśnięciem umowy o pracę,
  2. Charakter norm prawnych regulujących ustanie stosunku pracy,
  3. Formy prawne rozwiązywania umów o pracę,
  4. Moment dokonania czynności prawnej,
  5. Odwołanie oświadczenia woli,
  6. Zasady reprezentacji pracodawcy przy czynnościach z zakresu prawa pracy,
  7. Reprezentacja pracownika przez zakładową organizację związkową,
  8. Skutki wadliwości czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę.
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  1. Omówienie konstrukcji prawnej,
  2. Oferta zawarcia porozumienia, jej zmiana i przyjęcie oferty,
  3. Umowy podlegające rozwiązaniu w drodze porozumienia stron,
  4. Ochrona pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę a porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę,
  5. Forma i treść porozumienia (przykłady postanowień wprowadzanych do porozumienia),
  6. Wady oświadczenia woli,
  7. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę w świetle orzecznictwa
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę
  1. Istota wypowiedzenia.
  2. Początek i koniec okresu wypowiedzenia,
  3. Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę,
  4. Wypowiedzenie umowy o pracę a zasada równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu. Prawa i obowiązki stron w okresie wypowiedzenia.
  5. Wypowiadanie umów:
   • tryb, treść i forma,
   • konsultacja związkowa,
   • przyczyna wypowiedzenia (rodzaje przyczyn w świetle orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego), kryteria doboru pracownika do zwolnienia,
  6. Okres wypowiedzenia:
   • ustalanie długości zatrudnienia u danego pracodawcy,
   • uwzględnianie okresu zatrudnienia w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
   • zmiana okresu wypowiedzenia w drodze uzgodnień stron,
   • ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy.
  7. Skrócenie okresu wypowiedzenia (przesłanki, tryb i uprawnienia pracownika z tym związane),
  8. Zwolnienie od pracy na poszukiwanie pracy,
  9. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
  10. Ochrona przedemerytalna a obniżony wiek emerytalny,
  11. Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,
  12. Pozostałe przypadki ochrony pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę.
 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
  1. Odwołanie od wypowiedzenia.
  2. Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  3. Przywrócenie pracownika do pracy. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Odmowa ponownego zatrudnienia.
  4. Odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę,
  5. Skutki błędnego skrócenia okresu wypowiedzenia,
  6. Zasady zaliczania okresu pozostawania bez pracy do stażu pracy.
 5. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
  1. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w świetle orzecznictwa. Termin na złożenie oświadczenia.
  2. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika w świetle orzecznictwa. Termin na złożenie oświadczenia. Ponowne zatrudnienia pracownika.
  3. Tryb, treść, forma i doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Konsultacja związkowa.
  4. Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  1. Odwołanie do sądu pracy,
  2. Rodzaje roszczeń,
  3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w okresie wypowiedzenia,
  4. Zasady zaliczania okresu pozostawania bez pracy do stażu pracy.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
  1. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w świetle orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego,
  2. Treść i forma oświadczenia,
  3. Termin na złożenie oświadczenia,
  4. Uprawnienia pracownika związane ze złożonym oświadczeniem
 8. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
  1. Roszczenie pracodawcy o odszkodowanie,
  2. Ustalanie odszkodowania
 9. Świadectwo pracy
  1. Zasady wydawania świadectwa pracy,
  2. Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy,
  3. Rozszerzony zakres informacji zamieszczanych w świadectwie pracy,
  4. Wzór świadectwa.
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych
  1. Zakres stosowania ustawy,
  2. Zwolnienie indywidualne a zwolnienie grupowe,
  3. Odprawa pieniężna,
  4. Ponowne zatrudnienie pracownika.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675