Wyszukiwarka

BILANS 2019 - MODUŁ I - ZAMKNIĘCIE ROKU I SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - OSTROŁĘKA

Program


Wykładowca: Jadwiga Godlewska – biegły rewident

Termin kursu:
14 stycznia 2020 roku

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Uwarunkowania sprawozdawczości finansowej w Polsce:
  • zmiany w polskim prawie bilansowym w roku 2019 (ustawa o rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości) i ich wpływ na sprawozdawczość finansową,
  • podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań,
  • szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w zależności od wielkości podmiotu gospodarczego.
 2. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdania finansowe:
  • obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji,
  • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznienie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi, itp.),
  • obowiązki związane ze sprawozdawczością „elektroniczną”.
 3. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej,
  • księgi rachunkowe w wersji elektronicznej – w formacie JPK.
 4. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
  • wycena aktywów i pasywów a wiarygodność danych prezentowanych przez sprawozdania finansowe,
  • zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro,
  • weryfikacja polityki rachunkowości w zakresie zmian ustawy o rachunkowości.
 5. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie – wybrane zagadnienia.
 6. Prezentacja przychodów i kosztów – wybrane zagadnienia:
  • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej  (np. wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi),
  • pozostała działalność operacyjna i finansowa (np. poprawność prezentacji w poszczególnych pozycjach, wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, powiązanie danych  ksiąg rachunkowych z pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu),
 7. Weryfikacja przychodów i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej – nota podatkowa w strukturze logicznej.
 8. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym – zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian w kapitale i ich powiązanie z księgami rachunkowymi oraz poszczególnymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego.
 9. Rachunek z przepływów pieniężnych – metodologia sporządzania, ogólne informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
 10. Informacja dodatkowa:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego (np. zakres danych identyfikujących podmiot sprawozdawczy, objaśnienie zasad ujawnienia specyficznych a będących w gestii kierownika jednostki zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, objaśnienie nietypowych zdarzeń gospodarczych wpływających na porównywalność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym),
  • dodatkowe informacje i objaśnienia (np. rodzaj podmiotu i charakter działalności a zakres objaśnień, powiązanie objaśnień z innymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego, zakres informacji pozafinansowych prezentowanych przez podmiot sprawozdawczy, objaśnienia dotyczące jednostek powiązanych i dane niezbędne dla potrzeb konsolidacji),
  • prezentowanie tytułów wpływających na wynik finansowy brutto dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena kursów dla osób korzystających ze wszystkich trzech modułów AKCJI BILANS 2018 – 900,00 zł za trzy moduły
(dla członków Stowarzyszenia – 855,00 zł za trzy moduły).

Cena kursów dla osób korzystających z wybranych dwóch modułów AKCJI BILANS 2018 – 620,00 zł za dwa moduły
(dla członków Stowarzyszenia – 589,00 zł za dwa moduły).

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
330,00
(dla członków Stowarzyszenia – 313,50 zł).

Back to top